Photo Library

Operator: Muzel na Aviatsiyata Voennovazdushni Sili