Photo Library

Location: Whitehorse International (YXY / CYXY)