Photo Library

Location: Vladivostok - Knevichi (VVO / UHWW)