Photo Library

Location: Ulyanovsk - Baratayevka (Central) (UWLL)