Photo Library

Location: Tashkent - Yuzhny (TAS / UTTT)