Photo Library

Location: Takhli RTAFB (TKH / VTPI)