Photo Library

Location: Stockholm - Skavsta (NYO / ESKN)