Photo Library

Location: Nizhnevartovsk (NJC / USNN)