Photo Library

Location: Nagoya - Komaki (NKM / RJNA)